Jak odprawić Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa z bł. Jakubem Alberionem
Wzbudzamy akt serdecznego żalu za grzechy, wspominając wydarzenie z Kalwarii: Jezus ukrzyżowany kona, Najświętsza Dziewica wpatruje się w Syna Bożego, myśli o nas, grzesznikach, modli się za ludzkość.

Prośmy Świętego Pawła o łaskę dobrego odprawienia Drogi krzyżowej. Święty Paweł to wielki kaznodzieja Jezusa ukrzyżowanego. W jednym ze swoich listów napisał: „Postanowiłem wśród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2). Oby Święty Paweł przelał w nas swoje uczucia! Prośmy o pomoc Matkę Bolesną. Ona pobudzi nas do żalu za grzechy, przede wszystkim zaś podsunie nam postanowienie świętego życia.

P. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,
i błogosławimy Tobie,
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją
świat odkupić raczył.

Módlmy się: Prosimy Cię, Ojcze, spojrzyj łaskawie na zgromadzenie Twoich wiernych, za których Pan nasz, Jezus Chrystus, nie wzbraniał się oddać w ręce oprawców i mękę podjąć krzyżową. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt skruchy

Jezu mój najłaskawszy, upadając kornie do Twych najświętszych stóp, proszę Cię serdecznie o przebaczenie wszystkich grzechów moich, za które żałuję i brzydzę się nimi, zwłaszcza dlatego, że obraziły Twą nieskończoną dobroć. Postanawiam raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek jeszcze Cię obrazić i aż do śmierci chcę kochać Cię nade wszystko.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

***

STACJA I
Jezus skazany na śmierć

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Najniewinniejszy Jezus dla chwały Bożej i pokoju ludzi przyjmuje niesprawiedliwy wyrok śmierci wydany przez Piłata.

Najukochańszy Jezu, z miłości ku Tobie i na zadośćuczynienie za moje grzechy, przyjmuję śmierć ze wszystkimi boleściami, trwogami i cierpieniami, jakie jej będą towarzyszyć.

Panie, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja.

Któryś za nas…

***

STACJA II
Jezus przyjmuje krzyż

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż……

Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Jezus Mistrz zaprasza nas: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje”.

Boski Mistrzu, chcę iść za Tobą, umartwiając moje namiętności i niosąc codzienny krzyż. Pociągnij mnie, Panie, do siebie. Droga jest wąska, ale prowadzi do nieba. Na niej wesprę się o Ciebie, mój Przewodniku i moje Umocnienie.

Któryś za nas…

***

STACJA III
Jezus upada po raz pierwszy

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Jezus, wyczerpany konaniem w Getsemani, umęczony biczowaniem i ukoronowaniem cierniami, osłabiony postem, upada po raz pierwszy pod okrutnym ciężarem krzyża.

Jezus upadł, aby podtrzymać upadających. Liczne są pokusy ze strony szatana, ciała i świata.

Panie, nie dozwól, byśmy ulegli pokusie, ale uwolnij nas od zła przeszłego, obecnego i przyszłego.

Któryś za nas…

***

STACJA IV
Jezus spotyka swoją Matkę

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Jezus, niosąc krzyż, spotyka Matkę swoją, której duszę przeszywa miecz boleści. Serca Jezusa i Maryi są ściśle zjednoczone ze sobą w tej męce.

Oto dwa Serca, które tak bardzo ukochały ludzi i niczego dla nich nie szczędziły.

O Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, udzielcie mi łaski lepszego poznania Was, umiłowania i naśladowania. Ofiaruję Wam moje serce, niech ono będzie zawsze Waszą własnością.

Któryś za nas…

I Ty, któraś współcierpiała,

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

***

STACJA V
Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Kaci z udawanym współczuciem zmuszają napotkanego Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż Jezusa.

Ja również powinienem współpracować w odkupieniu dusz, dopełniając mękę Jezusa Chrystusa przez swoje cierpienia.

Dobry Mistrzu, przyjmij mnie jako małą ofiarę. Zachowaj ludzi od grzechu, uchroń grzeszników od piekła i wybaw zmarłych z czyśćca.

Któryś za nas…

***

STACJA VI
Weronika ociera twarz Jezusowi

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Weronika przejęta pobożnym współczuciem ociera twarz Jezusowi, a On w nagrodę pozostawia odbicie swojego Oblicza na jej chuście.

W tej pobożnej uczennicy widzę wzór ludzi wynagradzających. Rozumiem, że moim obowiązkiem jest nie tylko wynagradzanie za grzechy, ale także za wszelką obrazę Twego Boskiego Majestatu.

Jezu, racz we mnie i w każdym, kto wynagradza, wycisnąć cnoty Twojego Najświętszego Serca.

Któryś za nas…

***

STACJA VII
Jezus upada po raz drugi

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Drugi raz brakuje sił Jezusowi i On, który stał się „wyszydzonym przez ludzi i przez lud wzgardzonym”, upada ponownie pod krzyżem.

Dobry Mistrzu, w taki sposób czynisz zadość za nasze grzechy popełnione ze złej woli lub przez narażanie się na okazję popełnienia ich.

Boże, nienawidzę moich grzechów, bo są obrazą Twojego Majestatu, przyczyną śmierci Syna Bożego i moją ruiną duchową. Postanawiam już więcej ich nie popełniać.

Któryś za nas…

***

STACJA VIII
Jezus upomina płaczące kobiety

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Za Jezusem szedł tłum ludzi, a wiele kobiet płakało nad Nim. Do nich to rzekł: „Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade Mną! Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”.

Upokarzam się z powodu własnych licznych win i tych, do których się przyczyniłem przez zły przykład i niedbalstwo w spełnianiu swoich obowiązków.

Jezu mój, udziel mi łaski, abym – na ile będę mógł – przeszkodził grzechom innych przez moje czyny, przykład, słowa i modlitwę.

Któryś za nas…

***

STACJA IX
Jezus upada po raz trzeci

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Po raz trzeci upada Jezus pod krzyżem z powodu naszych grzechów, do których doprowadził nas upór.

Upór zaślepia umysł, zatwardza serce i naraża duszę na niebezpieczeństwo ostatecznego braku żalu za grzechy.

Panie, daj mi łaskę czuwania nad sobą, wierności w odprawianiu rachunku sumienia, częstego korzystania z sakramentu pokuty z należytym usposobieniem.

Któryś za nas…

***

STACJA X
Jezus odarty z szat

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Gdy Jezus doszedł na Kalwarię, zdarto z Niego szaty i podano Mu do picia gorzką żółć z mirrą.

Oto jak wiele kosztowały Jezusa nasze grzechy próżności i łakomstwa.

Panie, odrywaj coraz bardziej moje serce od wszelkiej próżności i ziemskiej rozkoszy, abym szukał jedynie Ciebie, najwyższego i wiecznego szczęścia.

Któryś za nas…

***

STACJA XI
Jezus przybity do krzyża

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Oprawcy gwoźdźmi przybijają Jezusa do krzyża, zadając ból nie do wypowiedzenia, i to na oczach Jego najboleśniejszej Matki.

Do Chrystusa należą ci, którzy ukrzyżowali swoje ciało, wady i pożądliwości.

I ja chcę należeć do Jezusa Chrystusa w życiu, w śmierci i w wieczności. Nie pozwól mi, Jezu, odłączyć się od Ciebie.

Któryś za nas…

***

STACJA XII
Jezus umiera na krzyżu

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Przez trzy godziny Jezus znosi okrutne tortury, aż wreszcie umiera na krzyżu za nasze grzechy.

Śmierć Jezusa codziennie ponawia się na naszych ołtarzach we Mszy Świętej.

Najmiłościwszy Jezu, udziel mi łaski umiłowania Mszy Świętej, abym w niej mógł uczestniczyć często i z usposobieniem, jakie miała Twoja Najświętsza Matka u stóp krzyża.

Któryś za nas…

***

STACJA XIII
Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i oddane Matce

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Maryja pełna boleści przyjmuje w ramiona Ciało Syna zdjęte z krzyża.

Maryja wpatruje się w rany Syna, straszne dzieło naszych grzechów i dowód nieskończonej miłości Jezusa ku nam. Nabożeństwo do Maryi jest znakiem zbawienia.

Matko, przyjmij nas za dzieci, bądź przy nas w życiu, pomagaj każdego dnia, a szczególnie w godzinie śmierci.

Któryś za nas…

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna,
przyczyń się za nami.

***

STACJA XIV
Pogrzeb Jezusa

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Ciało Jezusa namaszczone wonnościami zostaje złożone w grobie. Jezus przepowiedział swoją mękę: „Zbliżamy się do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy zostanie wydany (…) i skazany na śmierć”.

Panie Jezu, poddajesz się ostatniemu aktowi Twojego uniżenia: złożeniu do grobu.

Jakże cenni są ludzie, skoro Ty, Panie, oddałeś za nich swoje życie, ofiarując się jako Żertwa. Pragnę Cię naśladować, podążając za Tobą, dokądkolwiek mnie wezwiesz, aby współpracować w dziele Odkupienia.

Któryś za nas…

***

STACJA XV
Zmartwychwstanie Jezusa

P. Kłaniamy Ci się…
W. Żeś przez krzyż…

Maryja z żywą wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna zgodnie z tym, co przepowiedział: „Po trzech dniach zmartwychwstanę”.

Boże mój, wierzę mocno w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak również „w ciała zmartwychwstanie”.

Codziennie chcę powstawać do nowego życia, aby zasłużyć na zmartwychwstanie w chwale w dniu ostatecznym.

P. Chryste Zbawicielu, zbaw nas mocą krzyża.
W. Który ocaliłeś Piotra na morzu, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który najdroższą Krwią Jednorodzonego Syna Twojego uświęciłeś sztandar krzyża przynoszący życie; spraw, prosimy, aby ci, którzy będą czcili ten święty znak, zawsze doznawali Twojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.


Odpust za Drogę Krzyżową – warunki uzyskania

Warunki uzyskania odpustu zupełnego związanego z odprawieniem Drogi krzyżowej

a) spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego;

b) odprawienie Drogi krzyżowej przed stacjami prawnie erygowanymi;

c) wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak wszyscy biorący udział w nabożeństwie nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że przechodzi prowadzący Drogę krzyżową, podczas gdy inni mogą pozostać na swoich miejscach.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem mamy czternaście stacji.

  • Jednak dla odprawienia Drogi krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania męki i śmierci Chrystusa.
  • Nie jest zatem konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji.

Kto nie może uczestniczyć w publicznym nabożeństwie (np. chorzy), może uzyskać odpust zupełny, jeżeli przynajmniej przez pół godziny będzie pobożnie czytać i rozważać o męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Źródło: Od Słowa do Życia


Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających Drogę Krzyżową

Poniższe obietnice zostały przekazane za pośrednictwem zakonnika br. Stanisława ze Zgromadzenia Braci Szkolnych w Hiszpanii, który zmarł w opinii świętości w 1927 r.

1.  Wszystko, o co prosicie przy odmawianiu Drogi Krzyżowej, będzie wysłuchane.

2. Obiecuję życie wieczne tym wszystkim, którzy częściej odprawiają Drogę Krzyżową ze współczuciem

3. Jestem przy nich w ciągu całego życia i szczególnie będę ich wspomagał w godzinę ich śmierci.

4. Choćby nawet miał ktoś tyle grzechów, ile źdźbeł trawy na polu i piasku na brzegu morskim, będzie mu to wszystko zmazane przez odprawienie Drogi Krzyżowej. (Obietnica ta nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie przed przyjęciem Komunii Świętej.).

5. Ci, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, otrzymają w Niebie szczególną chwałę.

6. Uwolnię ich z ognia czyśćcowego, jeżeli się tam dostać powinni, i to w pierwszy wtorek albo piątek po ich śmierci.    

7. Błogosławieństwo Moje będzie towarzyszyć Wam z powodu odprawiania każdej Drogi Krzyżowej, w godzinę śmierci, w Niebie i na całą wieczność.

8. W godzinę śmierci nie pozwolę, aby ulegli pokusom szatana. Użyję całej mojej siły, aby spoczęli w Moich ramionach.

9. Jeżeli odprawiają Drogę Krzyżową z miłością, uczynię każdego z nich żywym cyborium. Skąd później z radością rozleję Moje Łaski.

10. Skieruję Moje spojrzenie na tych, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, Ramiona Moje są zawsze otwarte, aby ich ochraniać.

11. Tak jak zostałem przybity do Krzyża, tak samo będę zawsze z tymi, którzy mnie czczą przez odprawianie Drogi Krzyżowej.

12. Nie mogą się oni już ode Mnie odłączyć, ponieważ Ja daję im Łaskę ochrony przed każdym ciężkim grzechem.

13. W godzinę śmierci pocieszę ich Moją obecnością i pójdziemy razem do Nieba. Śmierć będzie lekka dla tych, którzy często odprawiali Drogę Krzyżową.

14. Dusza Moja będzie dla nich płaszczem ochrony. Będę im śpieszył zawsze z pomocą, tak że znajdą we Mnie spokój.

Źródło: Franciszkanie, Pakość Kalwaria