Sakramenty udzielane w Kościele

Sakramenty to Skarby Kościoła, które otrzymaliśmy dzięki Łasce Bożej. Kapłani są zobowiązani do szczególnej staranności przy udzielaniu ich.

Dlatego prosimy Cię o pomoc i staranne przestrzeganie wymogów stawianych osobom chcącym otrzymać Sakrament.


Chrzest

Rodzice chrzestni to duchowi przewodnicy dziecka. To odpowiedzialna rola, ponieważ mają oni wspierać rozwój religijny i duchowy dziecka.

Zgodnie z prastarą polską tradycją: chrzestni powinni również zająć się dzieckiem, kiedy traci ono rodziców lub ci nie mogą się nim zajmować. Taka funkcja rodziców chrzestnych jest jednak umowna i zgodnie z prawem nie są oni opiekunami małoletniego. Nie zmienia to jednak faktu, że są oni ważnymi osobami w życiu dziecka.

Informacje dotyczące Sakramentu Chrztu Świętego

 • Chrzest święty udzielany jest w 1. i 3. niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00.
 • Zgłoszenie dziecka może dokonać tylko Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem. W przypadku Rodzica z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego.
 • Nauka przed chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrzcielną (po wieczornej Mszy Świętej).
 • Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego prosimy przedłożyć

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu),
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami – poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być

 • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania
 • wierzący i praktykujący
 • małżonkowie – żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być

Bycie ojcem / matką chrzestną to zaszczyt, ale też obowiązek. Chodzi przede wszystkim o pomoc we wzrastaniu w Wierze. Kościół od początku podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie.

Kościół katolicki określa, kto nie może zostać rodzicem chrzestnym. Kandydata rodziców dyskwalifikuje:

 • Bycie osobą niewierzącą (ateistą), osobą głoszącą herezję (w tym protestantem), a także osobą po dokonaniu apostazji.
 • Bycie osobą niepraktykującą (do tej grupy zalicza się też młodzież nieuczęszczająca na katechezę).
 • Życie w związkach niesakramentalnych, czyli bez ślubu kościelnego.
 • Życie w tzw. trwałej okazji do grzechu, czyli np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem.
 • Wiek poniżej 16 roku życia – w tym przypadku biskup diecezjalny lub proboszcz w uzasadnionym przypadku może dopuścić wyjątek.
 • Brak sakramentu bierzmowania i I Komunii Świętej.

Chrzestnymi nie mogą również zostać rodzice biologiczni dziecka oraz osoby, na które nałożona jest kara kanonicza.

Osoby rozwiedzione. Mogą zostać chrzestnym, ale tylko pod warunkiem, że nie żyją w niesakramentalnym związku lub decydują się pozostać w białym małżeństwie.

Uwaga – kłamstwo w tym zakresie jest ciężkim grzechem i może prowadzić do potępienia Twojej duszy po śmierci. Prosimy o staranne rozważenie swojej sytuacji duchowej, zanim zgodzisz się zostać ojcem / matką chrzestną. To nie jest zwykła przysługa towarzyska!

Czy osoba niewierząca może zostać chrzestnym?

Osobnym przypadkiem są osoby z niekatolickiej wspólnoty kościelnej (czyli chrześcijanie innych wyznań).

 • Kodeks prawa kanonicznego zabrania im zostać rodzicem chrzestnym. Przy udzielaniu sakramentu chrztu św. mogą oni jednak pełnić funkcję świadka. Świadek chrztu nie ma praw i obowiązków, a jedynie poświadcza, że rytuał się odbył.
 • Ceremonia z jego udziałem wygląda dokładnie tak samo, jak ta tradycyjna, przy czym sakrament najświętszej eucharystii nie jest podawany świadkowi. Ważną informacją jest również to, że świadkowi chrztu niepotrzebne są żadne zaświadczenia.
 • Kodeks prawa kanonicznego jednocześnie zaznacza, że świadek chrztu może pojawiać się jedynie wtedy, gdy nie ma ani jednego rodzica chrzestnego.
 • Co więcej, świadkiem chrztu nie może zostać katolik niespełniający wymogów prawa kanonicznego – czyli np. osoba po rozwodzie, która żyje w nowym związku. Funkcja ta dostępna jest tylko dla osób ochrzczonych innego wyznania.

Dlaczego udzielamy Chrztu św. i dlaczego dzieciom?

Chrzest to jedna z najstarszych tradycji Kościoła (zaczął ją Jan Chrzciciel). Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz w tym tekście.


Spowiedź

Spowiedzi słuchamy

 • podczas każdej Mszy św.,
 • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17:00.

Gdy nie możesz przystąpić do sakramentu pokuty

Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie przystąpić od spowiedzi. W takiej sytuacji ratunkiem dla Ciebie jest Akt Żalu Doskonałego.


Eucharystia / Komunia Św.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
  (Jan 6,51)

Przygotowanie do Komunii Świętej

Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie

Co to jest Eucharystia?

Eucharystia (gr. dziękczynienie) lub Wieczerza Pańska,  Msza św., Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara, Ciało Chrystusa – uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą Jezus spożył przed swoją zbawczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem i którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę(Łk 22,19). Eucharystia jest antycypacją, zaczątkiem uczty zaślubin Baranka zapowiedzianej w Apokalipsie (Ap 19,1).

Eucharystia w Biblii

Jest faktem ogólnie uznanym przez historyków wczesnego chrześcijaństwa oraz teologów (zarówno egzegetów biblijnych, jak i liturgistów), że opisy sprawowania i ustanowienia Ostatniej Wieczerzy-Eucharystii przez Jezusa, zachowane w pismach Nowego Testamentu, powstały całe lata po tym wydarzeniu.

Ponieważ kościoły gromadziły się regularnie na sprawowanie Eucharystii, był to zwyczaj, który stał się ich drugą naturą. Dlatego opisy, które znajdujemy w Ewangeliach i u św. Pawła nie miały na celu odtworzenia historycznego przebiegu Ostatniej Wieczerzy. Celem ich była pomoc wszystkim następnym pokoleniom chrześcijan w głębszym zrozumieniu tej istotnej praktyki liturgicznej Kościoła.

Przebieg Eucharystii opisany u Apostoła Pawła jest podobny do opisu znajdującego się u Ewangelisty Łukasza i prawdopodobnie ukazuje to, jak sprawowano Eucharystię w kościele w Antiochii syryjskiej. Opis Marka, z kolei jest podobny do opisu Mateusza i ukazuje prawdopodobnie tradycję sprawowania Pamiątki Pana w kościele w Jerozolimie. Opis Pawłowy z listu do Koryntian, napisanego w Efezie ok. 56 roku, jest najstarszy. Opis Ewangelii Marka powstał ok. ośmiu lat później.

Kościół Katolicki

Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego stwierdza, że wszystkie miejsca, obrzędy i teksty, które składają się na celebrację Eucharystii w katolicyzmie, są wypełnieniem polecenia samego Chrystusa, który mając sprawować z uczniami ucztę paschalną, na której ustanowił Ofiarę swego Ciała i Krwi, polecił przygotować przestronną komnatę, usłaną (Łk 22,12) (OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO 1).

Kościół rozumie sprawowanie Eucharystii jako wyrażanie i urzeczywistnianie więzi, komunii z Bogiem i wzajemnej więzi wiernych chrześcijan. Ponieważ Kościół jest sakramentem zbawienia i jedności całej ludzkości, Eucharystia jest uznana za najważniejszy przejaw działania Bożego, które dokonuje się przez Chrystusa i Kościół w świecie (por. KKK 1325).

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w czynności liturgicznej (KKK 1409).

Komunia św. duchowa

Gdy nie możesz być w kościele, jest inny sposób przyjęcia komunii.


Bierzmowanie

Spotkania kandydatów do Bierzmowania

 • W roku szkolnym zwykle odbywają się w niedzielę o godz. 12:30, w domu parafialnym.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przedstawić

 • akt chrztu (w przypadku osób ochrzczonych poza naszą parafią),
 • dane świadka bierzmowania,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka potwierdzające, że może być świadkiem bierzmowania.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że dokumenty III Synodu Gdańskiego mówią: „Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Ten sam wzgląd przemawia za tym, by świadkami byli chrzestni. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą nimi być rodzice.

Należy pamiętać o tym, że warunkiem przystąpienia do Bierzmowania jest uzyskanie rozgrzeszenia i możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

Dorośli

 • Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach
 • Potrzebna jest także Karta do Bierzmowania – podpisana przez księdza Proboszcza i opieczętowana pieczęcią parafialną.

Małżeństwo

Formalności związane z pobłogosławieniem Związku Małżeńskiego

1. Zgłoszenie się na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu: narzeczeni zgłaszają osobiście w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego. Odpowiednio wcześniej sporządzony zostanie protokół przedślubny z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego.

2. Dostarczenie dokumentów:

 • Akty Chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół przedmałżeński) wydane w ostatnich 6 miesięcach.
 • Dowody osobiste.
 • Indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole ponadpodstawowej (świadectwa).
 • Świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej).
 • W wypadku wdowców i wdów – kościelny akt zgonu współmałżonka.

Nauki przedmałżeńskie

Kiedy się odbywają?

 • Zapraszamy we wtorki o godz. 19.00 w salce pod Plebanią.
 • W 2023 roku spotykamy się w marcu, maju i czerwcu , a także we wrześniu i październiku (kwiecień – z racji Świąt Wielkanocnych – jest wyłączony).

Jak rozpocząć przygotowania? Po zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej i spisaniu tzw. Kanonicznego Protokołu Badania Narzeczonych należy odbyć nauki w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Dlaczego Kościół zaprasza Narzeczonych na nauki?

Jan Paweł II powiedział: celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości, poprzez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich.

Małżeństwo to decyzja na całe życie (zgodnie ze słowami Pana Jezusa!).

Dlatego Kościół z upływem dwudziestu wieków wypracował praktykę Nauk Przedmałżeńskich. Ich celem jest przygotowanie Was – Narzeczonych do wspólnej drogi życiowej.

W ramach nauk Narzeczeni odbywają także trzy spotkania w Poradnictwie Rodzinnym. W naszej parafii, również mamy możliwość z korzystania z Poradni Rodzinnej.

Tematyka spotkań

Przykazania i sakramenty święte fundamentem katolickiego życia:

 • Wiara ukazuje cel życia.
 • Przykazania są drogą do tego celu.
 • Sakramenty na tej drodze są mocą Bożą.

Miłość małżeńska

 • Rodzina wspólnotą miłości i życia.
 • Naturalne Planowanie Rodziny.
 • Antykoncepcja – Aborcja.

Ewangelia życia w małżeństwie

 • Spowiedź przedmałżeńska.
 • Eucharystia w rodzinie.
 • Modlitwa w małżeństwie i rodzinie.

Życie rodziny chrześcijańskiej

 • Dziecko w rodzinie – Chrzest.
 • Kryzysy w małżeństwie.
 • Chrześcijańskie tradycje w rodzinie.

Związek małżeński konkordatowy

Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć związek małżeński konkordatowy (posiadający skutki cywilne i kościelne) to:

 • zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu muszą), aby
 • odebrać zaświadczenie potwierdzające, iż nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia związku małżeńskiego.

O wspólnym życiu, relacjach, seksualności…

Zapraszamy do słuchania wystąpień Jacka Pulikowskiego, który od wielu lat uczy i pomaga małżeństwom (w duchu katolickim). A przy tym fascynująco opowiada!

Odkryjesz tutaj prawdy, które pomogą ochronić Twoje życie i małżeństwo. Kochani Narzeczeni – koniecznie słuchajcie razem!


Sakrament Posługi Chorym

Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem

 • Parafian chorych, starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w kościele księża i nadzwyczajni szafarze odwiedzają z Komunią Świętą w sobotę po pierwszym piątku miesiąca.
 • Chorych, którzy chcą korzystać z tej posługi prosimy zgłaszać w biurze parafialnym osobiście lub telefonicznie.

Namaszczenie chorych

 • W nagłych wypadkach, do ciężko chorych lub umierających można wezwać kapłana o każdej porze.
 • Sakramentów nie należy odkładać na ostatnią chwilę!

Pogrzeb

Sprawy organizacyjne

Zawiadomienie o śmierci osoby zamieszkującej na terenie naszej parafii można zgłaszać w godzinach działania biura parafialnego:

 • poniedziałek, środa, piątek, w godz. 16-18,
 • dodatkowo w środę, godz. 11-12.
 • Zakład pogrzebowy – Concordia – tel. 501 387 308.

Postępowanie po śmierci bliskiej osoby

 • w pierwszej kolejności kierujemy się do lekarza po Kartę Zgonu,
 • udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego zabierając ze sobą Kartę Zgonu i dowód osobisty zmarłego,
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskujemy Akt Zgonu. Tylko na podstawie Aktu Zgonu strona kościelna może dokonać pochówku.

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu

 • Akt zgonu – Wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (potrzebny do wpisania osoby zmarłej do księgi – może być ksero).
 • Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego – zawiera informację dotyczące załatwienia formalności związanych z pochówkiem.
 • Informacja o dacie i godzinie pochówku (ustalona z zakładem pogrzebowym).
 • Karta zgonu – Potrzebna jest dla zarządcy cmentarza (jeżeli pochowanie jest na cmentarzu parafialnym).
 • W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli grób jest na naszym cmentarzu, u zarządcy cmentarza należy opłacić pokładne (20 lat za grób).
 • Od ostatniego pochówku musi upłynąć 20 lat, żeby móc pochować zmarłego, jeśli grób był nie pogłębiony (zasada ta nie dotyczy urn z prochami).